Betingelser

PERSONVERN OG VILKÅR

Ved å bruke denne nettsiden godtar du våre vilkår og personvernspolicy - kort forklart her.

 

PARTENE

Selger er coia AS, Solkroken 5, 1394 Nesbru, support@coiastore.com, +47 41564618, org-nr.: 923 756 531, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

BETALING

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.


LEVERING

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Varene leveres til kjøper 1-5 virkedager etter bestillingen er gjennomført avhengig av hvor kjøper bor.


ANGRERETT

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 30 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 30 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

UAVHENTEDE BESTILLINGER

Vi forbeholder oss retten til å trekke fra kostnadene for den håndteringen som oppstår når en pakke ikke blir hentet (returfrakt, ekspedisjonskostnad osv.). Derfor trekker vi fra 149,- dersom pakken ikke hentes. Forsendelsen ligger på posten i 7 dager før den returneres til oss.

Merk! Dersom du ønsker å returnere ordren, må du først hente ut pakken, kontakte support@coiastore.com og deretter returnere til oss. Pakker som ikke blir hentet ut, regnes ikke innenfor angreretten.

OBS: For å unngå at ordren blir sendt feil, eller ikke levert av postbud, er det viktig at du legger inn riktig navn, adresse og postnummer når du bestiller. Det er også viktig at postkassen er merket med samme navn som i bestillingen.  

Vi kan ikke ta ansvaret dersom du har oppgitt feil adresse, eller ikke hentet ut pakken. Da må vi vente på at pakken kommer tilbake til oss, før vi kan sende ut pakken på nytt. Kunden må selv stå for portoutlegg for ny utsendelse. Kunden kan velge å heve kjøpet, men porto (149,-) blir da trukket fra totalsummen før tilbakebetaling.

MANGEL VED VAREN - REKLAMASJON

Hvis det foreligger en mangel eller feil ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.


Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.


Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.


Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

KONFLIKTSLØSNING

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

PERSONOPPLYSNINGER VI SAMLER:

  • Informasjon du legger inn
  • Når du registrerer profilen din, kjøper produkter, legger inn tilbakemeldinger eller kommuniserer med kundeservice.
  • Hvor du er, ditt bruk og teknologien du bruker, gjennom tredjepartsleverandører.


HVA BRUKER VI INFORMASJONEN TIL?

Levere tjenesten, spare deg tid, forstå bruken for å forbedre vår tjenester og produkter, samt gi deg unikt innhold tilpasset deg og gjøre tjenesten sikker.


SIKKERHET

  • Vi tar sikkerhet på alvor. Systemet er bygget på siste og sikreste teknologien fra Shopify.
  • All kommunikasjon med vår server er kryptert.


VI DELER INFORMASJON MED ANDRE NÅR:

Du ber om det, av sikkerhetshensyn, til tredjepartsleverandører (betaling/analyse), ved mistanke om sikkerhets- eller lovbrudd.


RETTEN TIL Å BLI GLEMT

Vi tar ditt personvern på alvor. Dersom du ønsker å bli slettet, har bekymringer knyttet til ditt personvern eller har innspill, ta kontakt med oss på support@coiastore.com.